HomeREC Head OfficeJezikSearchContact Us
   
REC Kancelarija na Kosovo
 
 

Regionalni Centar za životnu sredinu za centralnu i istocnu Evropu (REC) je neutralna, nepristrasna, neprofitna organizacija osnovana 1990 godine, od strane Sjedinjenih Americkih Drzava, Evropske Komisije i Madjarske. Njegova misija je da pomaže u rešavanju problema životne sredine u regionu Centralne i Istocne Evrope i da podstice put ka održivom razvoju. REC je lociran u Sentandreji, u Madjarskoj i ima svoje kancelarije u 15 zemalja:Albaniji, BiH ( ukljucujuci Republiku Srpsku), Bugarskoj, Ceskoj, Estoniji, Madjarskoj, Kosovo, Latviji, Litvaniji, Makedoniji, Poljskoj, Rumuniji, Slovackoj, Sloveniji i Jugoslaviji. Od Aprila 2000 godine, REC je Sekretarijat Radne Grupe Programa za obnovu životne sredine za Jugoistocnu Evropu u okviru Pakta Stabilnosti. Ovo su osnovne informacije o REC Field Office Kosovo sa sedistem u Prištini.

VIZIJA

Naša vizija je ekološki orjentisano Kosovo sa aktivnim ucešcem gradjana na putu ka održivom razvoju.


MISIJA

Misija REC Kancelarije na Kosovu je da pomaže razvoj i reorganizaciju civilnog društva u oblasti životne sredine, razvoj i osnaživanje odgovarajuce ekološke politike i osiguranje zalaganja za životnu sredinu tokom procesa obnove na Kosovu.


CILJEVI

Osnovni ciljevi REC Kancelarije na Kosovu odnose se na:

  • Životnu sredinu i njen uticaj na zdravlje, održivi razvoj i razvoj poljoprivrede, kao i povezivanje Kosova sa zemljama jugoistocne Evrope i Evropske Unije na polju jacanja institucija, ekološke legislative, medjunarodnih ugovora i dr.
  • Osnaživanje i unapredjenje stanovništva u aktivnom ucešcu u procesu donošenja odluka o životnoj sredini i rešavanju lokalnih problema životne sredine.
  • Promociju životne sredine kao katalizatora za saradnju izmedju zemalja regiona jugoistocne Evrope.


AKTIVNOSTI

Namera REC Kancelarije na Kosovu je iniciranje i primena sledecih aktivnosti:

- Pružanje prilike ekolozima, ekspertima i zvanicnicima sa Kosova da se ukljuce u medjunarodne i regionalne inicijative u jugoistocnoj Evropi na polju životne sredine (medjunarodne konferencije, seminari, treninzi, medjunarodni sporazumi).
- Pružanje finanskiske pomoci nevladinim organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou za podršku primene ekoloških programa i omogucavanje podrške daljem razvoju civilnog društva u oblasti životne sredine.
- Umrežavanje interesnih grupa u oblasti životne sredine: NVO-a, lokalne i nacionalne vlasti, privrednog sektora sa medjunarodnom zajednicom.
- Razmenu informacija kroz brošure, biltene, biblioteku o životnoj sredini i informacije na web site-u.
- Istraživanje životne sredine i pružanje konsultantskih usluga za medjunarodne donatore i
humanitarne agencije.
- Trening svim interesnim grupama, ukljucujuci Fellowship programe na nacionalnom i medjunarodnom nivou za ekologe, radionice o životnoj sredini, treninge o ucešcu javnosti za lokalne vlasti i NVO-e, vodic za Lokalne Akcione Ekološke Planove ( LEAP) i dr.


OCEKIVANI REZULTATI

- Jak ekološki pokret koji ce se izgraditi kroz treninge za NVO-e, lokalne programe dodele finansijskih sredstava, razmenu informacija i medjunarodnog umrežavanja;
- Viši nivo ekološke svesti javnosti, kao rezultat aktivnosti NVO-a, aktivne razmene informacija i sprovodjenja istraživanja o životnoj sredini;
- Bolja saradnja interesnih grupa, kroz umrežavanje i razmenu informacija;
- Uspostavljanje, primena i unapredjenje odgovarajuce ekološke politike i pravnog okvira. To se može podstici kroz pravnu podršku, istraživanje i savetovanje, kao i umrežavanje i treninge za zvanicnike i NVO-e u oblasti životne sredine;
- Pomoc u razvoju Lokalnih Ekoloških Akcionih Planova u opštinama i zajednicama na Kosovu, kroz podršku lokalnih vlasti, NVO-a i zajednica finansijskom pomoci, ekološkom informacijom i znanjem, treninzima i mogucnostima razmene iskustava kroz i sa zemljama centralne i istocne Evrope;
- Osiguranje zalaganja za životnu sredinu tokom obnove infrastrukture kroz medjunarodno umrežavanje, istraživanje i savetovanje u oblasti životne sredine.

Staff

Zeqir Veselaj - Direktor
Merita Mehmed - Project Manager
Fitore Ferizi - Project and Financial Officer
Naim Arifaj - Office and Operational Assistant

About REC

REC Country Offices

REC Field Office Kosovo


Kontakt informacija

Regionalni Centar za Zivotnu Sredinu- kancelarija na Kosovu
Merita Fazliu Mehmed
Adresa:
Suncani Breg III, Ulaz 26
FP 160, Priština, Kosovo
Teritorija pod UN Administracijom
Tel: (381 38) 552 123
E-mail: info@kos.rec.org


 
Home PageSearchBack to Top