HomeREC Head OfficeJezikSearchContact Us
   
REC Office projects
 
 

 

Trenutni Projekti REC Field Office Kosovo


Ime projekta: Resavanje problema Komunalnog otpada kroz lokalne inicijative i informisanja javnosti na Kosovu
Projekt code: K0795-K05
Trajanje: Juli 2001 - Decembar 2002
Budget 454,580 DEM
Finansijski podrzan od: Evropske Agencije za Rekonstrukciju
Projekat namenjen resavanju problema komunalnog otpada na Kosovu sastoji se iz dve razlicite, ali medjusobno ispreplitane komponente:
1. Obezbedjuje implementaciju lokalnih inicijativa i manjih projekata za resavanje komunalnog otpada, obezbedjujuci finansiranje malih projekata, treninge i informacije mladim NVO-ima u nastajanju na Kosovu, kako bi i onu mogli da pomognu u podizanju svesti lokalnog stanovnistva u vezi komunalnog otpada i kako isti resiti.
2. Obezbediti alternativna resenja za sela i ruralna podrucja u resavanju njihovih problema komunalnog otpada kroz podizanje svesnosti, lokalne inicijative i sirom distribuirane literature o ruralnim alternativa vezanim za otpad svim stanovnicima sela koja ucestvuju u WHO Healthy Village projektu.

Ime projekta: Eko Poljoprivreda & Odrzivi seoski razvoj na Kosovu
Projekt code: K0927-K07
Trajanje: Januar 2002 - Decembar 2002
Budget: 55,000 DEM
Finansijski podrzan od: Avalon Fondacije
Ovo je druga godina u cetvorogodisnjem sirom Balkana ekoloskom poljoprivrednom projektu, koji se sprovodi od strane lokalnih organizacija u 6 zemalja centralnoistocne Evrope. Cilj ovog podprojekta je promocija i upoznavanje odrzivog seoskog razvoja i eko-poljoprivrede na Kosovu. Vaznije aktivnosti u godini II su:
- 4 ogledna polja sa jesenjom psenicom u saradnji sa Poljoprivrednim Fakultetom Univerziteta u Pristini i nekoliko farmerskih organizacija
- 3-5 ogledna polja povrca sa organskim sprejevima
- organizovanje kampanja podizanja svesti o ekoloskoj ishrani i prednostima za potrosace, ukljucujuci ekoloski dorucak za VIPs, leafleti sirom distribuirani kao i predavanja na pristinskom Univerzitetu.
- Prestavljane koncepta eko-poljoprivrede u srednjoj poljoprivrednoj skoli u lesku kroz serije predavanja
Od ove godine dva kosovara i project manager ucestvuju dva puta godisnje na medjunarodnim sesijama Training-of-Trainers session organizovanim od strane strucnjaka Avalona


Ime projekta: Centar za sakupljanje aluminijuma i reciklažu kao odzivi finansijski mehanizam NVO-a
Projekt code: K0695-K01
Trajanje Januar 2001- Mart 2002
Budget 59,278 DEM
Finansijski podrzan od Sida, Švedska Agencija za razvoj i Saradnju
Organizovanje I uspostavljanje centra za sakupljanje gde ljudi mogu da donesu limenki I naplate ih. Centar vodi lokalna ekološka NVO ( Grupa Mladih Ekologa) I aliminijum se prodaje lokalnoj topionici. Takode I škole su se ukljucile u sakupljanje limenki. Deo projekta je obezbediti trening finansijskog I organizacionog managementa lokalnoj NVO koja je ukljucena u projekat. Kao deo projekta je i kampanja smanjenja i reciklaže otpada i unapredenje životne sredine.

Ime projekta: Znanje je Moc: Informacije o ekološkim aktivnostima na Kosovu II
Projekt code: K0819-K06
Trajanje: Juli 2001 - Jun 2002
Budget 13,479 GBP
Finansijski podrzan od Britanska Kancelarija u Prištini, preko Fonda Britanskih Ekoloških Projekata
Cilj ovoga projekta je popunjavanje ekoloških informativnih praznina na Kosovu, svestrano, dosežuci do širokih ciljnih grupa stanovništva. Znanje je Moc II sastoji se od cetiri razlicitih, medusobno povezanih komponenti:
- Nastavak publikacije našeg ekološkog REC Bulletin-a na Engleskom, Albanskom i Srpskom jeziku. Periodicni REC Bulletin magazin sadrži informacije o ekološkim temama na Kosovu, REC-ovih aktivnosti na Kosovu, kao i u ostalim delovima Južne i Istocne Evrope, razvoj ekološke politike i kontakt informacije o svim ostalim ekološkim organizacijama.
- Proširivanje I održavanje ekiloškog web-sitea obezbedujuci bazu podataka sa ekološkim kontaktima, Strateškom Ekološkom procenom stanja na Kosovu, objavljivanje trening programa I REC-ovim malih grantova, kao I direktne linkove sa lokalnim I medunarodnim ekološkim web-siteovima.
- Olakšava I omogucuje networking medu lokalnim ekolozima pozivajuci sve kosovske ekološke NVO-e na periodicne sastanke.
- Dalji razvoj naše javne ekološke biblioteke u Kancelariji, gde su razlicite knjige, lifleti, video zapisi I CD ROM-ovi vezanih za ekološka pitanja na Kosovu, Jugoistocnoj Evropi, I konacno svet.

Ime projekta: Gradenje kapaciteta ekološkog civilnog društva u albanskim i srpskim zajednicama na Kosovu - Kroz treninge,poducavanja & male pojekte
Project code: K0801-K08
Trajanje: Januar 2002 - Decembar 2002
Budget 48,931 EUR
Finansijski podrzan od: ICCO
Projekat se sastoji iz razlicitih ali povezanih aktivnosti, koje su:
1. Dva kruga cetvorodnevnih radionica za srpsku zajednicu u cilju obezbedivanja istog treninga/ Fellowship programa za kosovske srpske NVO-e, koji se vec završio za albanske kosovske nVO-e. Trening se sadrži od organizacionog razvoja, kao i uloge NVO-a, o procesu donošenja odluka lokalnih vladinih institucija i javnosti. Teme poput fundraisingi odnosa sa javnošcu bice takode deo programa.
2. Cetiri kruga dvodnevnih trening radionica za albansku zajednicu, osmišljene kao nastavak predhodnog Ekološkog Fellowship Programa. Sadržaj ovog treninga je identifikacija projekta, fundraising i finansijski management.
3. Finansiranje ogranicenog broja mailh projekata, podnesene od strane ucesnika treninga i ostalih lokalnih ekoloških NVO-a, jeste dobra prilika koju ce imati ucesnici u primeni novostecenog znanja, rešavajuci probleme malih , lokalnih ekoloških problema. Rec ima otoreno, pošteno i transparentno takmicarski sistem u pružanju finansijske pomoci na lokalnom nivou.

Ime projekta: Osnivanje Elekrtonske kompjuterske mreže na nacionalnom i regionalnom nivou
Project code: 10685-401 i 30581-436
Trajanje: Mart 2001 - Decembar 2002
Budget Približno 700,000 EUR za ceo region jugoistocni evropski region
Finansijski podrzan od: Norveško Ministarstvo Životne Sredine i Holansko Ministarstvo Spoljnih Poslova
Velikim brojem projekata za celu CIE se upravlja iz REC-ove Centralne Kancelarije u Madarskoj. Cilj projekta je obezbedivanje hardware-a, software-a, treninga ostalih upravljackih instrumenata za sve zemlje CIE ukljucujuci i Kosovo za razvoj funkcionalne elekronske kompjuterske mreže tako da ekološka informacija se može brzo podeliti, efikasno i efektivno kroz region CIE. Na Kosovu REC Field Office ima vodecu ulogu i veliki broj lokalnih ekoloških NVO-a je ukljucen u prjektu i buducoj elektronskoj kompjuterskoj mreži.

Ime projekta: Stvaranje kapaciteta za sprovodenje Aarhuske Konvencije u Južnoistocno-evropskim zemljama
Project code: 30618-420 i 30628-435
Trajanje: Januar 2001 - Avgust 2002
Budget Približno 1,100,000 EUR za ceo region jugoistocni evropski region
Finansijski podrzan od: Agencija SAD-a za zaštitu životne sredine i Holansko Ministarstvo Spoljnih Poslova
Drugi projekat koji se odvija u celoj jJugoistocnoj Evropi, a kojim upravlja sektor za ucešce javnosti u REC-ovoj Centralnom sedištu u Madarskoj. Cilj projekta je stvaranje kapaciteta lokalnih i nacionalnih vladinih zvanicnika kao i NVO za primenu Aarhuske Konvencije. Aarhuska Konvencija ima tri kljucna polja delovanja, koja su: ucešce javnosti u donošenju ekoloških odluka, pristup ekiloškim informacijama i pristup pravosudu po pitanju problema u životnoj sredini. Cilj projekta na kosovu je podela i razmena znanja i instrumenata koji se su dostupni u okviru Aarhuske konvencije na opštinskom nivou. Opštinski zvanicnici i NVO-i se treniraju o ucešcu javnosti, lobiranju i direktnim ekološkim akcijama. Motivisani Kosovari su pozvani da ucestvuju na radionici, širom CIE,odnosno treningu za trenere.


Project planovi REC Field Office Kosovo - predloženi predlozi projekata


Ime projekta: Održiva poljopriveda na Kosovu
Project code: K0903-
Trajanje: Jul 2002 - Mart 2003
Budget 20,174 USD
Finansijski podrzan od: Greenville Foundation
Cilj predloženog projekta je upoznavanje I podrška razvoju održive seoske poljoprivrede kao strategije za održiv ekonomski I ekološki razvoj u seoskim podrucijima na kosovu. Konketni zadaci predloženog projeka su:· Povecati znanje I shvatanje odživog seoskog razvojnog koncepta, mogucnosti I iskustava za grupu farmerskih organizacija I ekoloških NVO-a kroz dvodnevnu interaktivnu radionicu.· Ukloniti izolaciju kosovskih ekoloških NVO-a I farmera kroz osmodnevnu naucnu posetu do 3 modela projekta održivog seoskog razvoja u Madarskoj za osam najmotivisanijih ucesnika u projektu.· Predstaviti seoski održivi razvoj I njegov koncept studentima druge I trece godine studija na Poljoprivrednom Fakultetu na Univerzitetu u Prištini kroz serije predavanja.
.


Ime projekta: Kurs Ekološke politike
Project code: K0593-
Trajanje April 2002 - Septembar 2003
Budget 10,271 EUR
Finansijski podrzan od:: Holansko Ministarstvo Životne Sredine
Cilj projekta je osnaživanje ekološkog pokreta na Kosovu poducavanjem NVO clanova, zainteresovanih studenata I lokalnih donosioca odluka na univerzitetskom nivou o održivom razvoju I konceptu ekološke politike.Detaljniji ciljevi I zadaci su:
- Objavljivanje " Kursa Ekološke Politike" na svim relevantnim univerzitetskim fakultetima, u periodicnom izdanju REC-ovog Bulletina I kroz našu mrežu ekoloških NVO-a I lokalnih donosioca odluka.
- Organizovanje jednonedeljnog univerzitetskog kursa o ekološkom kreiranju politike predstavljajuci koncept, metode I tehnike korišcene u Holandiji.
- Vrednovati I pratiti razvoj jednonedeljnog kursa kroz ostale REC projekte I aktivno osmatranje ucesnika kursa u njihovom radu I NVO aktivnostima.
- Prirediti vodic na albanskom jeziku o iskustvima ekološke politike, koncepta I slucajeva, koji ce biti distribuiran svim relevantnim fakultetima, svim ekološkim NVO-ima I znacajnim nacionalnim I opštinskim zvanicnicima.

Ime projekta: 'Nacionalni' Grant Program na Kosovu
Project code:
Trajanje Januar 2002 - Decembar 2002
Budget Procena oko 25,000 EUR za Kosovo, totalni projekat za CIE 1,177,946 EUR
Finansijski podrzan od: Danska Agencija za zaštitu životne sredine (DANCEE)
Kao deo velikog širom CIE grant programa je Nacionalni Grant Program koji sprovodi REC FO Kosovo u okviru koga ce 2-3 veca granta ( do 20,000DEM) biti data NVO-ima koji u saradnji sa lokalnom/nacionalnom vlašcu I ostalim u mreži, u cilju rešavanja širom Kosova ekološke probleme.

Ime projekta: Ekološka svesnost & Edukacija na Kosovu
Project code:
Trajanje Mart 2002 - Decembar 2003
Budget 174,939 EUR
Finansijski podrzan od: Švedska Medunarodna Agencija za Razvoj i Saradnju (Sida)
Cilj projekta je podizanje ekološke svesti stanovništva obezbedujuci ekološki edukacioni materijal osnovnim školama, razvijajuci I obezbedujuci ekološki kurs za srednješkolce, uz osnivanje školskih aktivnih fondova za manje projekte ekološke edukacije za sve škole na Kosovu, razvijanje kapaciteta 8 ekoloških NVO-a I dalji razvoj centra za sakupljanje I reciklažu u centar ponovne upotrebe otpada I edukacije.Ustvari konkretni zadaci I ciljevi su :
- Povecanje efikasnosti ekološke edukacije kroz obrazovnu literaturu pripremljenu od Ministarstva za zaštitu životne sredine, namenjenu mladim razredima (1,2,3) osnovnih škola u Prištini ( kao pilot program).
- Povecavanje ekološke svesnosti ucenika I studenata, I preko njih doseci I do njihovih roditelja radi efektivne ekološke edukacije kroz edukativni materijal I kurseve.
- Povecati poznavanje I razumevanje ekoloških tema preko mlade omladine u Prištini.
- Omoguciti školskim razredima finansiranje za ekološke aktivnosti, male projekte ili/I akcije.
- Osnaživanje kapaciteta osoblja REC Field Office Kosovo plus 2-3 ekološka aktivista kroz efektivno poducavanje radi boljeg rada sa ekološkim NVO-ima u obe zajednice, Albansku I Srpsku.
- Osnaživanje organizacionog kapaciteta postojecih I aktivnih ekoloških NVO-a na Kosovu kroz interaktivni I intezivni rprogram treniranja lokalnih NVO-a.
- Povecanje svesnosti sveukupne populacije u vezi prevencije, ponovne upotrebe I recikliranja komunalnog otpada kroz kampanje svesnosti, centra za reciklažu I dvodnevne otvorene dane za javnost.
- Uvecati efekat aktivnosti centra za sakupljanje aluminijuma I reciklažu povecanjem sakupljenog materijala I ukljucivanjem edukativnih aktivnosti za osnovne I srednje škole.

 

Završeni projeti REC Field Office Kosovo:

 

Ime projekta: Strateška Procena Stanja Životne Sredine Kosova 2000
Project code: K0534-327
Trajanje: April-Jun 2000
Budget 17,165 EUR
Finansijski podrzan od: Švedska Medunarodna Agencija za Razvoj i Saradnju (Sida)
Strateška Procena Stanja Životne Sredine Kosova 2000 je deo pregleda ekološke realnosti na delu zapadnog Balkana kao zahtev osoblja SIDA-e iz Stockholma.Situacija I stanje životne sredine, pokretacke snage I aktivnosti donatora I vlasti su analizirane. Specificni zadaci koji su ukljuceni su:
- Istraživanje i analize velikog broja izveštaja vezanih za razvoj životne sredine u periodu Jun 1999 - Maj 2000
- Intervjui loaklnih i medunarodnih kljucnih nosioca na polju životne sredine koji rade na razvoju ekologije na Kosovu
- Priprema uporednog izveštaja u pravnom okviru sa ostalim zemljama u CIE zemljama i Strateškim Procenama stanja u tim zemljama

Ime projekta Mali grantovi za ekološke NVO-e na Kosovu
Project code: K0586-394
Trajanje Decembar 2000 - Novembar 2001
Total Budget 52,912 DEM
Finansijski podrzan od: Holandsko Ministarstvo Gradevina, Prostornog Planiranja i Životne sredine
Program malih grantova za ekoliške NVO-e na Ksovu. Jedan krug malih grantova finansiran je od strane Holandsko Ministarstva za Životnu Sredinu. Totalan iznos od 30,000 DEM je namenjen za sedam lokalnih projekta cije sprovodenje je povereno ekološkim NVO-ima sa Kosova.U toku objavljivanja i sprovodenja grant programa 3 trening sesije o pisanju projekata su organizovane, kao i jedan sastanak na kome su održani treninzi o izveštavanju project managementu.
.

Ime projekta: Podrška ekološkim consultancy company-jama u ispitivanju deponija na Kosovu
Project code: 62662-383
Trajanje Oktobar - Novembar 2000
Budget 2,300 DEM
Finansijski podrzan od: DHV Consultants
Logistika i administrativna podrška DHV Consultants BV u okviru projekta Upravljanja otpadom Evropske Agencije za Rekonstrukciju na Jugu i zapadu Kosova.


Ime projekta: Znanje je Moc: Informacije o ekološkim aktivnostima na Kosovu I
Project code: K0759-K03
Trajanje Januar 2001 - Jun 2001
Budget 4,993 DEM
Finansijski podrzan od: Kosovska Fondacija Otvorenog Društva (KFOS)
Project Znanje je Moc ce omoguciti Kosovarima da unaprede kvalitet života obezbedujuci stanovnicima pristup ekološkim informacijama I usmere komunikacije ka vlastima zaduženim za životnu srdinu. The Kosovo Field Office Regionalnog Centra za Životnu sredinu preuzece sledece aktivnosti
:- Štampanje periodicnog izdanja ekološkog Bulletin
- Osnovati ekološki website
- Otvoriti ekološku biblioteku


Ime projekta: Gradenje kapaciteta ekološkog civilnog društva na Kosovu
Project code: K0602-376
Trajanje Oktobar 2000 - Jun 2001
Budget 90,723 DEM
Finansijski podrzan od ICCO
Cilj osnaživanja civilnog društva na Kosovu je postugnut uz pomoc balansiranog trening programa za grupu ekologa aktivnih u NVO-ima, lokalnim vlastima ili pokrajinskim ekološkim institutima. Jednonedeljni trening program je pružio preko cetiri razlicitih sesija u tri grada, Prizren, Ðakovici, kao i dva kruga u Prištini. Ukupan broj ucesnika je preko 40. Treneri su bili iz REC Country Office Albania i našeg projekt partnera makedonskog Centra za medunarodnu Saradnju.
.

Ime projekta: Ucešce Kosova u Regionalnom Programu obnove životne sredine u Jugoistocnoj Europi
Project code: K0774-K04
Trajanje Mart 2001 - Septembar 2001
Budget 9,719 EUR
Finansijski podrzan od: UNDP
Ciljn projekta je podrška UNMIK-ovom Ministarstvu za zaštitu životne sredine sa razvojem projekata i pisanjem projekata radi ravnopravnog ucešca Kosova u REReP Programu, i narocito na Radnom Sastanku REReP-a u Sarajevu, na pocetku jeseni 2001.
.

Ime projekta: Eko Poljoprivreda & Održivi seoski razvoj na Kosovu
Project code: K0580-K02
Trajanje: January 2001 - December 2001
Budget: 22,321 DEM
Finansijski podrzan od: Avalon Fondacija
Ovo je bila prva godina u cetvorogodišnjem širom balkanskom projektu ekološke poljoprivrede, koji se sprovodi preko mreže lokalnih organizacija u 6 CIE zemljama. Cilj pod-projekta na kosovu je upoznavanje i promocija organske poljoprivrede i eko-poljoprivrede na Kosovu. Glavna aktivnost je predstavljanje koncepta eko-poljoprivrede i njenog koncepta kao i mogucnosti na Kosovu što je više moguce kroz treninge, aktivne informativne kampanje, ogledna polja i proizvodnju i distribuciju lokalnih proizvoda kao i praktikuma. U prvoj godini dve radionice za farmere i njihove organizacije su održane, dok je project manager ucestvovao u sesiji Traininga za Trainere u Albaniji. Na kraju knjiga koja predstavlja koncepte, sredstva za upotrebu i prakticne mogucnosti eko-poljoprivrede za kosovsko tržište je priredena, otštampana i distubuisana.
.
For further informations contact us at:

The Regional Environmental Center - Field Office Kosovo/a,
Florina Skeja
Kodra e Diellit III, Lamela 26,
Prishtina, Kosovo - UNMIK
tel: 038 552-123,
E-mail: rec_kos@yahoo.co.uk

 
Home PageSearchBack to Top