Mozaik Mjedisi

Mozaik Mjedisi

Mozaik Mjedisi

tetor 2017 | Printim | Broshurë

Kjo  nismë  e  KFOS  dhe  e  partnerit  në  implementim  REC  Kosova,  përveç  se  synon  ta 
mbajë  “të  nxehtë”  debatin  publik  për  çështje  mjedisore,  ka  për  qëllim  të  kontribuojë  në 
mënyrë  të  drejtpërdrejtë  për:  (1)  angazhimin  sa  më  të  madh  të  administratës  kosovare  në 
gjetjen  e  modaliteteve  efikase  të  veprimit  për  evitimin  e  problemeve  që  ky  projekt  trajton, 
(2) informimin sa më të drejtë të opinionit për natyrën e problemeve me të cilat jemi marrë, 
dhe (3) angazhimin sa më të madh të shoqërisë civile, qytetarëve, dhe kompanive publike që 
si palë partnere, por edhe si grup presioni të bëjnë trysninë e duhur mbi abuzuesit e mjedisit 
dhe mbi ata që paguhen të punojnë në drejtim të zvogëlimit të këtyre abuzimeve.

Numrat / Versione në gjuhë të tjera