Paketa e Gjelbër JUNIOR

Paketa e Gjelbër JUNIOR
nëntor 2017 | Printim |

„Paketa e Gjelbër Junior” është hartuar me qëllim që t’u sigurojë mësuesëve
dhe nxënësve një material origjinal, atraktiv dhe me qasje të lehtë për mësim dhe
përvetësim të njohurive për temat nga sfera e zhvillimit të qëndrueshëm në klasat
e para të shkollave fillore (nga 6 deri 10 vjeç). Paketa multimediale përbëhet prej
katër llojeve të materialeve edukative: doracak për arsimtarë, DVD interaktive,
libër me tregime edukative dhe lojëra. Të gjitha janë të lidhura mes vete dhe janë
dedikuar për shfrytëzim paralel gjatë orëve të mësimit dhe aktiviteteve të jashtme.
Përgatitja e DVD-së për „Paketën e Gjelbër Junior” për Kosovë u mundësua
përmes bashkëpunimit dhe vullnetit të mirë të shumë individëve dhe organizatave,
të cilat dhanë kontributin e vet për përmbajtjen e saj.

Numrat / Versione në gjuhë të tjera