Plani Lokal për Veprim në Mjedis për Qendrueshmëri në Kosovë, PLVM

Plani Lokal për Veprim në Mjedis për  Qendrueshmëri në Kosovë, PLVM

Plani Lokal për Veprim në Mjedis për Qëndrueshmëri në Kosovë,

tetor 2017 | Printim | Broshurë

Planet Lokale të Veprimit në Mjedis (PLVM) janë dokumente të politikës mjedisore vendore, të
cilat paraqesin prioritete mjedisore dhe listën e veprimeve për zgjidhjen e tyre. Përgatitja e këtyre
planeve zhvillon më tej aftësitë e pushtetit vendor dhe subjekteve të tjera të interesuara për mjedisin
dhe komunitetin.
Gjithashtu, PLVM nxit bashkëpunimin midis shoqërisë civile, publikut, pushtetit vendor dhe atij
qendror, biznesit dhe subjekteve të tjera mjedisore, duke përkrahur shkëmbimin e lirë të informa-
cionit dhe pjesëmarrjen publike në procesin e vendimmarrjes.

Language versions