Planet lokale për veprim në mjedis per qëndrueshmëri në Kosovë (PLVM- QK)

Local Environmental Action Planning for Sustainability in Kosovo* (LEAPS-K)

Origjina e fondeve

Sweden

Emri i klientit/dhuruesit

Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)

Vlera e projektit në total

EUR 1,533,925

Date

Prill 2011 – Tetor 2014

Vendet përfituese

Kosovo*

Numri i stafit

20

Planet lokale për veprim në mjedis (PLVM-të) janë dokumente strategjike që bashkojnë interesat, vlerat dhe perspektivat e komunitetit, përcaktojnë prioritetet dhe identifikojnë veprimet mjedisore.

Projekti synonte:   

 • përmirësimin e praktikave të menaxhimit mjedisor në nivel kombëtar dhe nxitjen e proceseve vendore të planifikimit mjedisor në strukturat kombëtare në Kosovë*;
 • përfshirjen e komunave përfituese në proceset zhvillimore kombëtare dhe ndërkombëtare;
 • ofrimin e ndihmës  në dialog për çështjet mjedisore në mes të komunave në Kosovë dhe me partnerët e mundshëm ndërkombëtarë;
 • përfshirjen e burimeve financiare  në dispozicion, qofshin lokale apo  kombëtare; dhe
 • ofrimin e ndihmës  në planifikimin e investimeve dhe sigurimin e  qëndrueshmërisë financiare të komuniteteve  vendore.

Projekti përfshiu 10 komunitete lokale në 10 pilot-projekte në Kosovë*. Një total prej 1,500000 eurosh u sigurua për investime direkte dhe komunat morën udhëzime për zbatimin e projekteve prioritare të investimeve mjedisore në komunitetet e tyre. Rreth 150 ekspertë nga autoritetet lokale dhe kombëtare, shërbimet publike dhe institucionet e tjera morën pjesë në trajnime të synuara për zhvillimin e PLVM-ve në komunitetet e tyre dhe për financimin e projekteve të investimeve mjedisore.

Si rezultat i aktiviteteve të projektit:

 • 10 PLMV u miratuan nga kuvendet komunale me pjesëmarrjen e komunitetit dhe akterëve kombëtarë;
 • PLMV-të e miratuara iu prezantuan organizatave vendore dhe ndërkombëtare si dhe komunitetit të donatorëve që janë aktivë në Kosovë;
 • u shkëmbyen përvojat dhe mësimet e nxjerra gjatë zhvillimit dhe zbatimit të PLMV-ve përmes takimeve, forumeve dhe vizitave studimore; dhe
 • u kryen investimet kapitale në projekte të përzgjedhura mjedisore.
 • Ngritje e kapaciteteve
 • Planifikim i investimeve
 • Iniciativa lokale
 • Komunikim
 • Organizim i trajnimeve dhe punëtorive