REC Zyra ne Kosovë*

Kosovë

Zyra në Kosovë

Zyra e REC në Kosovë,  është regjistruar si entitet ligjor që prej vitit 2000. Si pjesë e rrjetit të zyrave lokale të REC në Evropën Juglindore, Zyra e REC në Kosovë  përmbush misionin e vet duke promovuar bashkëpunimin midis qeverisë qendrore dhe lokale, organizatave joqeveritare, bizneseve dhe palëve të tjera të interesit në fushën e mjedisit dhe duke mbështetur shkëmbimin e lirë të informacionit dhe pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore.  

Aktivitetet e shumanshme të REC Zyrës në Kosovë mbulojnë të gjitha aspektet e mbështetjes teknike, përfshirë:

 • Nisma dhe investime mjedisore
 • Planifikim dhe menaxhim mjedisor
 • Edukim dhe informacion mjedisor
 • Legjislacion mjedisor
 • Zhvillim i kapaciteteve dhe mbështetje teknike
 • Pjesëmarrje e publikut në vendimmarrjen mjedisore
 • Mbështetje për OJF-të

Ekspertiza
Nismat lokale • Biodiversiteti dhe zhvillimi rural • Mbështetje shoqërisë civile • Ndryshimet klimatike • Edukimi mjedisor • Informimi mjedisor • Vlerësimi mjedisor • Shëndeti dhe mjedisi • Zbatimi i Konventës Aarhus • Ligji, zbatimi dhe përputhshmëria e tij • Risitë dhe përmirësimi i teknologjisë

Shërbimet
Këshillim dhe konsulencë • Asistencë teknike për çështje të ndryshme mjedisore • Ngritje kapacitetesh dhe trajnime • Mbështetje financiare për infrastrukturë mjedisore • Informim dhe shkëmbim informacioni • Lehtësim dialogu dhe promovim

Produktet
Metodologji dhe manuale për sektorë të lidhur me mjedisin • Dokumente dhe broshura për ngritje kapacitetesh • Botime për rritjen e njohurive mjedisore dhe edukimin mjedisor • Studime dhe botime për kornizën ligjore • Buletine dhe revista tematike • Broshura dhe fletëpalosje tematike • Adresarë institucionesh dhe faqe internet

Përfituesit

 • Pushteti qendror - asistencë teknike dhe ngritje kapacitetesh për stafin e ministrive dhe të autoriteteve kombëtare
 • Pushteti rajonal - metodologji dhe teknika për ngritjen e kapaciteteve të reja dhe zbatimin e standardeve mjedisore rajonale
 • Pushteti lokal - mbështetje sektoriale për komunat – hartim i planeve lokale – strategji – mbështetje teknike – trajnime – informim – shkëmbime – manuale dhe metodologji – investime
 • Universitetet dhe shkollat - trajnime – metodologji – teknika – më shumë se 3000 mësimdhënës dhe staf akademik të trajnuar
 • Organizatat e shoqërisë civile - trajnime tematike – mbështetje teknike – fonde – shkëmbime dhe rrjetëzim – specializime
 • Ekspertët dhe publiku i gjerë - pothuajse të gjitha programet e REC i adresohen publikut të gjerë në disa dimensione, si: informim, edukim, pjesëmarrje etj.

Partnerët