HomeREC Head OfficeKlikoni per nderrimin e gjuhesSearchContact Us
   
PROGRAMI RAJONAL I RINDËRTIMIT TË MJEDISIT PËR EVROPËN JUGLINDORE (REReP)
 
 

Hyrje


Programi Rajonal i Rindërtimit të Mjedisit për Evropën Juglindore (REReP) është nismë e donatorëve të shumtë ndërkombëtarë të përcaktuar për ndihmë shteteve të Evropës Juglindore. Komponenta mjedisore e këtij programi është diskutuar ku përfitimet do të jenë të dukshme.

Pakti i Stabilitetit

Shumë njerëz kanë dëgjuar për të ashtuquajturin Pakt i Stabilitetit për Evropën Juglindore. Pakti i Stabilitetit dëshiron të arrijë:
- Zhvillimin e proceseve politike demokratike
- Forcimin e bashkëpunimit intra-regjional, politik, ekonomik,
- Ndërtimin e shoqërisë multi-etnike,
- Një ekonomi tregu të qëndrueshme,
Në fakt Pakti i Stabilitetit konsiston nga një sasi e madhe e parave e cila duhet të bëhet e kapshme për shtetet e Evropës Juglindore. Paratë duhet të ndahen në mes të tri komponenteve, të ashtuquajtura Tryeza Punuese:
- Tryeza Punuese 1: Demokratizimi dhe të drejtat e njeriut
- Tryeza Punuese 2: Rekonstruimi Ekonomik, zhvillimi dhe bashkëpunimi
- Tryeza Punuese 3: Çështjet e sigurisë
Shuma totale e fondit të Paktit të Stabilitetit nuk është e qartë, e gjithashtu nuk është e qartë se si dhe kur do të ndahet ai. Ekziston pyetja nëse këto fonde do të jenë grante apo kredi për shtete. Është e qartë se Tryeza Punuese 2 është më e madhja, me rreth 80% të fondit të pëgjithshëm. Kjo Tryezë Punuese përfshinë gjithashtu edhe të gjitha investimet në infrastrukturë për të gjithë regjionin. Pakti i Stabilitetit ka në shënjestër të gjitha shtetet e Evropës Juglindore.

Projektet për Mjedisin

Sa mund të vëreni çështjet e mjedisit nuk janë të definuara në fondet e Paktit të Stabilitetit, që është arsyeja kryesore që REC, në bashkëpunim me Ministrat e Mjedisit të shteteve të Evropës Juglindore vendosën që të ndërmarrin nismën që projektet e mjedisit të kyqen si program financiarë i veçantë. Kjo iniciativë u materializua në Programin Rajonal të Rindërtimit të Mjedisit për Evropën Juglindore, ose REReP. Në Mars 2000, liderët e Paktit të Stabilitetit e pranuan REReP-in si degë të Paktit, dhe në Korrik 2000, në Cavtat, Kroaci, u mbajt mbledhja e parë e Grupit Punues. Grupi Punues për REReP është grup drejtues i fondit që përbëhet nga donatorët, si Bashkësia Evropiane, Holanda, Italia, Gjermania, SHBA, Norvegjia, etj., së bashku me Ministrat e Mjedisit të shteteve të Evropës Juglindore (Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Bullgarisë, Kroacisë, Maqedonisë dhe Rumunisë). Organizatat jo-qeveritare (OJQ-të) janë përfaqësuar me 5 persona të zgjedhur nga rrjeti i OJQ-ve Ballkanike. OJQ-të, në mbledhjen e OJQ-ve Ballkanike të mbajtur në Strugë, Qershor 2000, kanë vendosur të bashkohen dhe të marrin pjesë aktivisht në REReP. Një moment i rëndësishëm i mbledhjes së parë të grupit Punues ishte kyqja e Kosovës në REReP.

Kosova dhe REReP

Që nga Korriku 2000 është e garantuar që projekt-propozimet nga Kosova janë të mirëseardhura për REReP. Zyra kryesore e REC-ut është sekretariat për REReP-in në tërësi. Që të lehtësojë dorëzimin e koncepteve të projekteve dhe projekt-propozimeve të plota, REC ka formuluar format dhe udhëzuesit standard. Strukturat që i paraqesin projekt-propozimet duhet të jenë qeveritare, ose së paku të jenë në bashkëpunim me organizatat qeveritare. Për Kosovën, Departamenti i UNMIK-ut për Mbrojtjen e Mjedisit duhet të kontaktohet për përpilimin e projekt-propozimeve. Zyra e REC-ut luan rol ndihmës në bazë të sygjerimeve të UNMIK-ut.


Link to REReP

 

Kontaktet :

Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor
Patrick Hein
E-mail: hein@un.org


Qendra Rajonale e Mjedisit - Zyra në Kosovë

FP 160, Kodra e Diellit, Rruga III, Lamela 26,
Prishtinë, Kosova\UNMIK
tel/fax: (+381 38) 552-123,
E-mail: sdeda@kos.rec.org

 
Zyra kryesore REC-utHome KerkoLart