HomeREC Head OfficeKlikoni per nderrimin e gjuhesSearchContact Us
   
Projekte nga zyra e REC-ut
 
 

PROJEKTET E HAPURA NGA ZYRA E REC-ut NË KOSOVË:

Emri i projektit: Promovimi i parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm në komunitet
Kohëzgjatja: Prill 2004 - Prill 2005
Buxheti: 47,737 EUR
Financuar nga: Balkan Trust Fund for Democracy
Qëllimi kryesor i këtij projekti është të prezantohet koncepti i përpilimit të integruar të politikave; dhe koncepti i qeverisë dhe qytetarit të ndërgjegjshëm që do të mundësonte përfshirjen e principeve të zhvillimit të qëndrueshëm në Kosovë. Projekti përbëhet nga pesë komponentë:
1. Takim punues me autoritetet lokale dhe OJQ-të;
2. Përpilimi i tre planeve strategjike në komunitet;
3. Takim punues me politikbërësit;
4. Shtypja e një publikimi që do të promovonte principet e zhvillimit të qëndrueshëm në Kosovë; dhe
5. Vizita studimore për politikbërësit në shtetet e rajonit.

Emri i projektit: Zhvillimi i strategjisë së mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm në Kosovë në partneritet me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Kohëzgjatja: Nëntor 2003 - Prill 2004
Buxheti: 22,389 EUR
Financuar nga: Sida, Agjencioni Suedez për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar
Objektiva e përgjithshme e projektit është që të zhvillojë një strategji mjedisore (SM) për Kosovën dhe ofrojë kapacitet përkrahës me qëllim që Kosova në mënyrë efikase të mbrojë shëndetin njerëzor dhe mjedisin, si dhe të sigurojë kushtet për zhvillim ekonomik, duke u bazuar në parimet e qëndrueshmërisë. Në këtë objektivë përfshihet edhe zhvillimi i i procesit të pjesëmarrjes së gjerë për t'i identifikuar problemet mjedisore dhe shëndetësore dhe formuluar elementet themelore për SM-në, duke në këtë mënyrë, përforcuar kapacitetin në nivel nacional si dhe rritur njohurinë dhe mirëkuptimin; arrijë nivelin e lartë të vetëdijes ndërmjet vendimmarrësve, menaxherëve, industrisë, si dhe publikut të gjerë mbi çështjet mjedisore dhe të përforcojë kapacitetin institucional dhe teknik në nivel regjional në mënyrë që të mund të marrin përsipër implementimin e Planit të Veprimit Mjedisor.

Emri i projektit: Qasja në Informatat Mjedisore si mjet për të zgjidhur Problemet Mjedisore
Kohëzgjatja: Shtator 2003 - Tetor 2004
Buxheti: 29,805 EUR
Financuar nga: British Office Prishtina nëpërmjet British Environmental Project Fund
Projekti "Qasja në Informatat Mjedisore si mjet për të zgjidhur Problemet Mjedisore - Njoftimi i qytetarëve me Principin e Qasjes në Informata të Konventës së Aarhusit dhe Ligjit për Mbrojtje të Mjedisit", synon që nëpërmjet të zbatimit të principit të qasjes në informata në bashkëpunim me të gjithë rol-luajtësit të ndihmojë në zgjidhjen e problemit të ndotjes të shkaktuar nga Korporata Energjetike e Kosovës (KEK).
Qëllimi kryesor i këtij projekti është që të ngritë vetëdijen mjedisore të publikut të ndikuar në rastin e ndotjes së shkaktuar nga KEK-u, duke i'u ofruar atyre informata dhe debate publike me rol-luajtësitë kryesor (qytetarët e ndikuar, OJQ-të, zyrtarët e KEK-ut dhe autoritetet lokale). Të arriturat e pritura nga projekti janë:
1. Botimi i një broshure mbi parimet e Konventës së Aaurhusit dhe Ligjit për Mbrojtje të Mjedisit
2. Botimi i një Baze të të Dhënave që përmbanë informatat për të gjithë zyrtarët qeveritarë që merren me çështjet mjedisore.
3. Organizimi i debateve publike me të gjithë rol-luajtësit të përfshirë në ndotjen e shkaktuar nga KEK-u dhe transmetimi i tyre në radiot lokale.
4. Botimi i Buletini Mjedisore stinor që do të përfshijë edhe artikuj për Konventën e Aarhusit, ndotjen e shkaktuar nga KEK-u dhe Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit.
5. Buletinin javor elektronik me informatat mjedisore të publikuara në mediat kosovare.


PROJEKTET E PËRFUNDUARA NGA ZYRA E REC-ut NË KOSOVË: 

Emri i projektit: Krijimi i rrjetës elektronike në nivel shtetëror dhe regjional
Kohëzgjatja: Mars 2001 - Dhjetor 2003
Buxheti: Rreth 700,000 EUR për tërë Regjioni e Evropës Juglindore (EJL)
Financuar nga: Ministria Norvegjeze e Mjedisit dhe MPJ të Holandës
Një projekt i madh për të gjitha shtetet e ELJ e udhëhequr nga Zyra qendrore e REC-ut në Hungari. Projekti synon që të siguroj softverë, hardverë, trajnime dhe mjete menaxhuese për lëvizjen mjedisore në gjitha shtetet e EJL duke përfshirë edhe Kosovën, për zhvillimin funksional të rrjetës elektronike (kompjuterike) ashtu që informatat mjedisore mund të shpërndahen shpejtë dhe në mënyrë efektive nëpër tërë EJL. Për Kosovën, Zyra e REC-ut në Kosovë, luan rolin koordinues dhe një numër i OJQ-ve vendore mjedisore janë të inkuadruar në projekt dhe në rrjetën e ardhshme elektronike (kompjuterike).


Emri i projektit: Vetëdija dhe Arsimimi Mjedisor në Kosovë
Kohëzgjatja: Prill 2002 - Dhjetor 2003
Buxheti: 174,939 EUR
Financuar nga: Sida, Agjencioni Suedez për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar
Qëllimi kryesor i projektit është që të rrisë vetëdijen mjedisore të kosovarëve duke iu ofruar shkollave fillore material arsimor mjedisor, zhvilluar dhe ofruar kusre mjedsiore për nxënësit e shkollave të mesme, themeluar fondin për aktivitete mjedsiore të shkollave të mesme për projekte të vogla të arsimimit mjedisor të shkollave në të gjithë Kosovën, të rrisë kapacitetet e 8 OJQ-ve mjedisore dhe të zhvillojë më tej qendrën e mbledhjes dhe reciklimit të aluminit për ta shndërruar në qendër për arsimim mbi ri-shfrytëzimin dhe recklimin. Objektivat dhe detyrat më specifike janë:
1. Të rrisë efikasitetin e librit për arsimin mjedisor të përgatitur nga Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit për klasat e para, dyta dhe treta të shkollave fillore në Prishtinë (si pilot).
2. Të rrisë vetëdijen mjedsiore të nxënësve dhe nëpërmjet kësaj edhe të prindërve të tyre nëpërmjet matreialit dhe kusrit efektiv të arsimimit mjedisor.
3. Të rrisë njohuritë dhe botëkuptimin për çështje mjedisore të tinejxherëve në Prishtinë.
4. T'iu mundësojë shkollat që të marrin fonde për aktivitetet mjedsiore, projektet e dhe/ose akcionet e vogla.
5. Të rrisë kapacitetet e stafit të Zyres së REC-ut në Kosovë dhe 2-3 aktivistëve mjedsiorë për të këshilluar OJQ-të mjedisore në mënyrë efikase në të dyja komunitetet, si shqiptare ashtu edhe serbe.
6. Të përforcojë kapacitetin organizues të OJQ-ve ekzistuese që tashmë veprojnë në Kosovë nëpërmjet një prgrami intenziv dhe interaktiv të këshillimit.
7. Të rrisë vetëdijen e popullatës në përgjithësi në lidhje me parandalimin, ri-shfrytëzimin dhe reciklimin e mbeturinave shtëpiake nëpërmjet fushatave të vetëdijësimit, qendrës së reciklimitt dhe në ditët e hapura për publikun njëherë në çdo dy muaj.
8. Të zgjasë veprimtarinë dhe të rrisë ndikimin e mbledhjes së aluminit dhe qendrës për reciklim.
9. Të rrisë fushëveprimin e veprimtraisë së qendrës së aluminit duke rritur llojin e materialit dhe përfshirë aktivitetet mjedsiore për kklasët e shkollave fillore dhe të mesme.

Emri i projektit: Programi i Granteve "Nacionale" në Kosovë
Kohëzgjatja: Maj 2002 - Dhjetor 2003
Buxheti: afro 25,000 EUR për Kosovën, gjithsej projekti në EQL 1,177,946 EUR
Financuar nga: Danish Environmental Protection Agency (DANCEE)
Si pjesë e programit të granteve më të mëdha për EQL, REC-u, Zyra në Kosovë drejton një Program për Grante nacionale në të cilat 2-3 grante më të mëdha (deri në 10,000 EUR) do t'iu jipen OJQ-ve mjedsiore në bashkëpunim me autoritetet locale me qëllim të zgjidhjes së problemeve mjedisore në nivel të Kosovës.

Emri i projektit: Zhvillimi i Qëndrueshëm rural dhe i bujqësisë organike në Kosovë - Viti III
Kohëzgjatja: Mars 2003 - Dhjetor 2003
Buxheti: 25,451 EUR
Financuar nga: Avalon Foundation
Ky projekt është pjesë e iniciativës në të gjithë Ballkanin e Fondacionit Holandez Avalon për të promovuar zhvillimin e qëndrueshëm rural dhe të bujqësisë organike në vendet e Evropës Jug-Lindore. Projekti do të zgjasë 4,5 vite dhe ky përbënte vitin e tretë. Kosova do të jetë pjesë e këtij projekti të përgjithshëm.
1. Broshurë mbi kompostimin.
2. Broshurë mbi prodhimin e bimëve të bujqësisë organike të kultivuara në serra.
3. Broshurë për promovimin e stendës për bujqësi organike në tregun e gjelbër.
4. Video kasetë mbi stendën për bujqësi organike dhe eko-drekën.

Emri i projektit : Zgjedhja e problemit të mbeturinave shtëpiake me anë të iniciativave lokale dhe informimit të publikut në Kosovë
Kohëzgjatja: Korrik 2001 - Dhjetor 2003
Buxheti: 232,423 EUR
Financuar nga: Agjensioni Evropian për Rindërtim
Projekti për ndihmën në zgjedhjen e problemit të mbeturinave në Kosovë përbëhet prej dy komponentave të ndryshme por të ndërlidhura:
1. Sigurimi i implementimit të iniciativave lokale dhe projekteve të vogla për zgjedhjen e problemit të mbeturinave, me ofrimin e financimit për projekte të vogla, trainime dhe informimi i rrjetave të OJQ-ve lokale mjedisore në Kosovë, ashtu që ata do të mund të rrisin vetëdijen e popullatës lokale lidhur me çështjen e mbeturinave dhe si të zgjedhin ato.
2. Ofrimi i mundësive tjera për fshatrat dhe vendeve rurale që të zgjedhin problemet e tyre me mbeturina me anë të rritjes së vetëdijes, iniciativave lokale dhe shpërndarja e publikimeve për mundësitë alternative për mbeturinat në pjesët rurale për fshatarët të cilët marrin pjesë në projektin e OBSH-së për Fshat të Shëndetshëm.

Emri i projektit: Bujqësia Ekologjike & Zhvillimi i qëndrueshëm rural në Kosovë
Kohëzgjatja: Janar 2002 - Dhjetor 2002
Buxheti: 28,121 EUR
Financuar nga: Avalon Foundation
Ky është viti i dytë i implementimit të këtij projekti katër vjeçar në nivel të Ballkanit e që realizohet nga një rrjetë e organizatave lokale në 6 shtete të Evropës Juglindore. Qëllimi i projektit për Kosovë është prezentoj dhe promovoj zhvillimin e qëndrueshëm rural dhe bujqësinë organike në Kosovë. Aktivitetet kryesore që do të zhvillohen gjatë vitit të dytë përfshijnë:
1. 4 eksperimente fushore me grurin dimëror në bashkëpunim me Fakultetin e Bujqësisë të Universitetit të Prishtinës dhe disa organizata të fermerëve.
2. 3-5 eksperimente fushore me spërkatje organike të perimeve.
3. Organizimi i një kampanje për vetëdijësim lidhur me ushqimin ekologjik dhe përparësit për shfrytëzuesin, përfshirë edhe drekën mjedisore për VIP.
4. Prezentimi i koncepteve të bujqësisë organike një shkollën e mesme të bujqësisë në Leposaviç me anë të disa ligjeratave. Pjesëmarrja e dy Kosovarëve dhe udhëheqësit të projektit në Trajnimin për Trajner të organizuar nga ekspertët e Avalonit (dy here në vjetë).

Emri i projektit: Vetëdijësimi dhe edukimi mjedisor në Kosovë
Kohëzgjatja: Prill 2002 - Dhjetor 2003
Buxheti: 174,939 EUR
Financuar nga: Sida, Agjencioni Suedez për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar
Qëllimi kryesor i këtij projekti është të rrisë vetëdijen mjedisore të Kosovarëve me ofrimin e materialeve për edukim mjedisor në shkollat fillore, përgatitja dhe mbajtja e një kursi mjedisor për nxënësat e shkollave të mesme, themelimi i Fondit për Aktivitete Shkollore për projekte të vogla emancipuese mjedisore në shkollat e mesme, rritja e aftësive të 8 OJQ-ve mjedisore dhe zhvillimi i mëtutjeshëm i qëndrës për mbledhjen dhe riciklimin e kanaçeve të aluminit në një qendër për edukuese për ripërdorim dhe riciklim. Aktivitetet dhe objektivat më specifike përfshijnë:
1. Rritja e përdorshmërisë së tekstit shkollor për edukim mjedisor të përgatitur nga Departamenti për Mbrojtjen e Mjedisit për nxënësit e shkollave fillore (klasat e para, dyta, treat) në Prishtinë (si pilot projekt).
2. Rritja e vetëdijes mjedisore të nxënësve dhe studentëve me anë metarialeve dhe kurseve për edukim mjedisor, që rrjedhimisht do të çoj edhe te rritja e vetpdijës së prindërve të tyre.
3. Rritja e njohurive dhe aftësisë për ti kuptuar çështjet mjedisore për nxënësit e shkollave të mesme në Prishtinë.
4. Krijimi i një fondi për aktivitete të shkollave, që do ti mundësoj nxënësve të shkollave të mesme të realizojnë projekte të vogle në fushën e mjedisit.
5. Rritja e kapaciteteve të stafit të REC Kosovës dhe 2-3 aktivistëve mjedisor që të trajnojnë OJQ-të mjedisore të komunitetit Shqiptar dhe Serb.
6. Forcimi i kapacitetit organizativ të OJQ-ve mjedisore aktive në Kosovë me anë të një progrmai trajnimi intensiv dhe interaktiv.
7. Rritja e vetëdijes se publikut lidhur me parandalimin, ripëdorimin dhe riciklimin e mbeturinave shtëpiake me anë të kampanjave për vetëdijësim dhe qendrës për riciklim.
8. Zgjatja e aktiviteteve dhe rritja e ndikimit të qendrës për mbledhjen dhe riciklimin e kanaçeve të aluminit.
9. Rritja e aktiviteteve të qendrës për mbledhjen dhe riciklimin e aluminit me mbledhjen e materialeve tjera për riciklim.

Emri i projektit: Dija është fuqi: Informata për veprim mjedisore në Kosovë II
Kohëzgjatja: Korrik 2001 - Shtator 2002
Buxheti: 13,479 GBP
Financuar nga: British Office në Prishtinë, nga Fondi Britanik i Projektit Mjedisor
Qëllimi i këtij projekti është që të mbush vakuumin informativ mjedisor në Kosovë nga të gjitha drejtimet, duke influencuar një rrjetë të gjerë të personave kyq dhe qytetarëve. "Dija është fuqi" përbëhet nga katër komponenta të ndryshme por të ndërlidhura:
1. Vazhdimi i botimit të REC Buletinit tonë mjedisor në gjuhën angleze, shqipe dhe serbe. REC Buletini mjedisor stinor përmbanë informata për çështjet mjedisore në Kosovë, aktivitetin e REC-ut në kosovë dhe në pjesët tjera të regjionit të EQL, zhvillimet në krijimin e politikës mjedisore dhe informata për kontaktim për organizatat tjera mjedisore.
2. Zgjerimi dhe mirëmbajtja e një ëeb faqeje mjedisore, ofrimi i bazave të dhënave me informata mjedisore, Vlerësimi Strategjik Mjedisor për Kosovën, lajmërimet për programin e trainimeve dhe programin e granteve të vogla të REC-ut, si dhe linka direkt për ëeb faqet mjedisore vendore dhe ndërkombëtare.
3. Ndihmimi i bashkëpunimit në mes mjedisistëve vendor me anë të thirrjes së të gjithë OJQ-ve mjedisore kosovare çdo katër muaj në tryezë të rumbullakët.
4. Zhvillimi i mëtejm i librarisë mjedisore publike te Zyra jonë, e cila ofron raporte, fletëpalosje, libra, video kaseta dhe CD-e që kanë të bëjnë me çështjet mjedisore në Kosovë, regjionin e Evropës Juglindore, dhe në përfundimisht, në Botë.

Emri i projektit: Zhvillimi i Kapaciteteve të shoqërisë civile mjedisore në komunitetet shqiptare dhe serbe në Kosovë
Kohëzgjatja: Janar 2002 - Dhjetor 2002
Buxheti: 48,931 EUR
Financuar nga: ICCO
Projekti përbëhet nga tre aktivitete të ndara por të ndërlidhura, siç vijon:
1. Dy cikle të workshop-ëve trainues, katër ditor, për komunitetin serb në mënyrë që të ofroj trainimet e njejta/Programin e miqësisë për OJQ-të e serbëve të Kosovës, ashtu siç e kemi bërë më parë me OJQ-të e shqiptarëve të Kosovës. Programi trainues përfshin zhvillimin organizacional si dhe rolin e OJQ-ve, organeve lokale qeverisëse dhe pjesëmarrja e publikut në vendimarrjen (për mjedis). Çështjet si gjetja e parave dhe marrëdhëniet me publikun gjithashtu do të përfshihen.
2. Katër cikle të workshop-ëve trainues, dy ditor, për komunitetin shqiptar, i formuluar si vazhdim i trainimit të mëparshëm të Programit të Miqësisë Mjedisore. Përmbajtja e këtij trainimi do të jetë identifikimi i projekteve, gjetja e parave dhe menaxhimi financiar.
3. Fonde për një numër të projekteve të vogla, të cilat do të dorëzohen nga pjesëmarrësit e trainimeve, dhe gjithashtu anëtarëve të OJQ-ve lokale mjedisore, mundësia të përdorin dijen e re duke punuar në zgjedhjen e problemeve të vogla vendore mjedisore. REC-u ka sistem të hapur, të drejtë dhe transparent për distribuimin e fondeve për projekte të vogla. Gjithashtu ne ofrojmë trainime për punën dhe udhëzime gjatë zbatimit të projekteve të vogla të OJQ-ve.

Emri i projektit: Krijimi i kushteve për zbatimin e Konventës së Aarhusit në shtetet e Evropës Juglindore
Kohëzgjatja: Janar 2001 - Gusht 2002
Buxheti: Rreth 1,100,000 EUR për tërë Regjioni e Evropës Juglindore (EJL)
Financuar nga: Agjensioni i SHBA-ve për Mbrojtje të Mjedisit dhe MPJ të Holandës
Edhe një projekt për tërë Evropën Juglindore e udhëhequr nga sektori për Pjesëmarrje të Komunitetit pranë Zyres qendrore të REC-ut në Hungari. Projekti synon që të krijoj kushte për zyrtarët qeveritarë lokal dhe kombëtar si dhe të OJQ-ve për zbatimin e Konventës së Aarhusit. Konventa e Aarhusit ka tri fusha kryesore të veprimit, të cilat janë: pjesëmarrja e komunitetit në vendim-marrje për mjedisin, çasja në informata mjedisore dhe çasja në gjykimet rreth çështjeve mjedisore. Për Kosovën, projekti synon që të ndaj njohuritë dhe mjetet që dalin nga Konventa e Aarhusit në nivel komunal. Drejtuesit komunal dhe OJQ-të janë duke u trajnuar për pjesëmarrje të komunitetit, lobimin dhe veprime konkrete mjedisore. Personat e motivuar janë të mirëseardhur që të marrin pjesë në ngjarjet në EJL dhe në puntoritë "Trajnimi për trajnerë".

Emri i projektit: Programi i granteve në nivel Kosovar
Kohëzgjatja: Maj 2002 - Dhjetor 2002
Buxheti: Rreth 25,000 EUR për Kosovën, shuma totale e projektit 1,177,946 EUR
Financuar nga: Agjencioni Danez për Mbojtjen e Mjedisit (DANCEE)
Si pjesë e një programi të gjerë të granteve për regjionin e EJL, REC Kosova e udhëheq programin e granteve në nivel Kosovar, në të cilin 2-3 grante të mëdha do ti ipen OJQ-ve mjedisore që do të bashkëpunojnë me autoritetet në nivel lokal dhe Kosovar me qëllim të zgjedhjes së problemeve mjedisore në nivel të Kosovës.

Emri i projektit: Takimi punues mbi krijimin e politikave mjedisore
Kohëzgjatja: Prill 2002 - Shtator 2003
Buxheti: 10,271 EUR
Financuar: Ministria Holandeze e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Qëllimi i projektit është të forcoj lëvizjen e ambientalistëve në Kosovë me anë të mbajtjes së ligjeratave për anëtarë të OJQ-ve, studentëve të interesuar dhe personat vendim-marrës për zhvillimin e qëndrueshëm dhe konceptet e politikës mjedisore. Objektivat dhe detyrat më specifike përfshijnë:
1. Lajmërimin e "Takimit punues mbi krijimin e politikave mjedisore" në REC Buletin-in, buletinit elektronik informativ.
2. Organizimi i një takimi punues një javor mbi krijimin e politikave mjedisore, njoftimi me konceptet, mjetet dhe teknikat e përdorura në Holandë.
3. Përgatitja e guidës për krijimin, rastet dhe konceptet e politikave mjedisore në gjuhën Shqipe, e cila do të shpërndahet te të gjitha fakultetet relevante të UP-së, OJQA-ve mjedisore dhe vendim-marrësve në nivel lokal dhe Kosovar.

Emri i Projektit: Të përkujdesemi për mjedisin
Kohëzgjatja: Shtator 2002 - Gusht 2003
Buxheti: 15,000 GBP
Financuar nga: British Office Prishtina nëpërmjet British Environmental Project Fund
'Të përkujdesemi për mjedisin' tenton që të përdorë komunikimin me publikun nëpërmjet masmediave Kosovare në kombinim me rritjen e kapaciteteve të OJQ-ve mjedisore në komunikimin e tyre me mediat. 'Të përkujdesemi për mjedisin' përbëhet nga këto komponente vijuese:
1. Takim punues 2,5 ditor për gazetarët, i kombinuar me një faqe me lajme mjedisore nëpër gazetat ditore.
2. Trajnim medial 3 ditore për OJQ-të mjedisore
3. Buletini stinor mjedisor (Shqip, Anglisht & Serbisht).

Emri i projektit: Studimi strategjik mjedisor për Kosovën 2001
Kohëzgjatja: Prill 2001 - Korrik 2001
Buxheti: 14,791EUR
Financuar nga: Sida, Agjencioni Suedez për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar
Qëllimi i projektit është që të siguroj mirëkuptim të përbashkët për situatën mjedisore dhe prioritetet, për organizatat donatore ndërkombëtare dhe lokale, intitucioneve, OJQ-ve dhe kompanive.
Objektivat dhe detyrat më specifike përfshijnë:
1. Kërkimi dhe studimi i sa më tepër raporteve të zhvilluara në fushën e mjedisit gjatë periudhës Korrik 2000 - Prill 2001
2. Intervistimi i personave kyq, ndërkombëtar dhe lokal, në fushën e mjedisit lidhur me situatën momentale mjedisore në Kosovë
3. Përgatitja e raportit përmbledhës bazuar në "Studimi strategjik mjedisor 2000" dhe informatave posa të mbledhura
4. Distribuimi i raportit të plotë në Anglisht, dhe i fletëpalosjeve në Shqip dhe Serbisht me përmbledhjen e "Studimi strategjik mjedisor për Kosovën 2001".

Emri i projektit: Grantet e vogla për OJQ-të mjedisore të Kosovës
Kohëzgjatja: Dhjetor 2000 - Nëntor 2001
Buxheti: 27,054 EUR
Financuar nga: Ministria Holandeze për Mjedis dhe Planifikim Hapësinor
Program i granteve të vogla për OJQ-të mjedisore të Kosovës. Cikël i granteve të vogla i financuar nga Ministria Holandeze e Mjedisit. Shuma prej 30,000 DEM është dedikuar për 7 projekte lokale të realizuara nga OJQ-të mjedisore në Kosovë. Në të njejtën kohë kur është bërë lajmërimi dhe realizimi i programeve të granteve, tri cikle të stërvitjeve për përpilimin e projekt propozimeve janë organizuar, si dhe një mbledhje e fituesve duke përfshirë edhe menaxhimi i projekteve dhe trajnimet për raportim.

Emri i projektit: Dija është fuqi: Informata për veprim mjedisor në Kosovë I
Kohëzgjatja: Janar 2001 - Qershor 2001
Buxheti: 2,553 EUR
Financuar nga: Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur, KFOS
Projekti "Dija është fuqi" do të mundësoj që qytetarët e Kosovës të përmirësojnë kualitetin e jetës së tyre, duke u ofruar atyre çasje në informata mjedisore dhe te kanalet e komunikimit me autoritetet mjediosore. Zyra e Qendrës Rajonale të Mjedisit për Evropën Qendrore dhe Lindore në Kosovë, do të ndërmarr aktivitetet vijuese:
1. Publikimi stinor i Buletinit mjedisor.
2. Krijimi i ëebsite-it mjedisor.
3. Hapja e biblotekës mjedisore.

Emri i projektit: Zhvillimi i kapaciteteve të shoqërisë civile mjedisore në Kosovë
Kohëzgjatja: Tetor 2000 - Qershor 2001
Buxheti: 46,386 EUR
Financuar nga: ICCO
Qëllimi i forcimit të shoqërisë civile mjedisore në Kosovë është arritur me sigurimin e programit të trajnimit të balancuar për grupe aktive të ambientalistëve në OJQ, autoriteteve lokale ose instituteve kombëtare mjedisore. Programi njëjavor i trajnimeve është siguruar gjatë katër cikleve të ndryshme në tri qytete; Prizren, Gjakova dhe dy cikle në Prishtinë. Në këto trajnime morrën pjesë 40 pjesëmarrës. Trajnuesit ishin prej Zyrës së REC-ut në Shqipëri dhe projekt partneri ynë Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar.

Emri i projektit: Programi Rajonal i Rindërtimit të Mjedisit (REReP) për EJL
Kohëzgjatja: Mars 2001 - Korrik 2001
Buxheti: 9,719 EUR
Financuar nga: UNDP
Qëllimi i projektit është përkrahja e Departamentit për Mbrojtje të Mjedisit pranë UNMIK-ut, për zhvillimin e projekteve dhe përpilimin e projekt-propozimeve, në mënyrë që plotësisht të merr pjesë në në emër të Kosovës në Programin e RERep-it, dhe me theks të veçant në takimin e "REReP Task Force" në Sarajevë në fillim të verës 2001.

Emri i projektit: Bujqësia Ekologjike & Zhvillimi i qëndrueshëm rural në Kosovë
Kohëzgjatja: Janar 2001 - Dhjetor 2001
Buxheti: 11,413 EUR
Financuar nga: Fondacioni AVALON
Ky është viti i parë, i projektit katër vjeçar në tërë Ballkanin për agrokulturën ekologjike, e implementuar nga disa organizata lokale në 7 shtete. Qëllimi i nën-projektit për Kosovë është që të paraqes dhe promovoj zhvillimin e qëndrueshëm rural dhe eko-agrokulturës në Kosovë. Aktiviteti i parë kryesor është paraqitja e koncepteve të eko-agrokulturës dhe mundësitë për Kosovën, sa më tepër që është e mundur nëpërmjet një kampanje aktive informative. E dyta, një grup prej 15 fermerëve të interesuar dhe të dedikuar, dhe specialistë të agrokulturës do të trajnohen në teorinë dhe praktikën e eko-agrokulturës gjatë dy cikleve të punëtorive si dhe pjesëmarrja në ciklin ndërkombëtar "Trajnimi për Trajnerë" për 2 Kosovarë, të cilët janë aktivë ose do të jenë aktivë në zgjerimin e shërbimeve agrokulturore për fermerët. Në fund një fletëpalosje do të publikohet dhe shpërndahet, për mjetet dhe zbatimin e agrokulturës ekologjike për Kosovën.

Emri i projektit: Mbledhja e aluminit dhe riciklimi si mekanizëm për financim të qëndrueshëm të OJQ-së
Kohëzgjatja: Janar 2001- Gusht 2001
Buxheti: 30,308 EUR
Financuar nga: Sida, Agjencioni Suedez për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar
Krijimi i një qendre mbledhëse ku njerëzit mund të dërgojnë kanaçet dhe të paguhen për to. Qendra do të drejtohet nga një OJQ vendore mjedisore (Grupi i Ekolëgëve të Rinj) dhe alumini do t'i shitet shkrirësit vendor. Gjithashtu, edhe shkollat do të involvohen në mbledhjen e kanaçeve. Një pjesë e projektit është që siguroj trajnime organizative dhe financiare për OJQ-në pjesëmarrëse. Një kampanjë për vetëdijësim, për zvogëlimin dhe riciklimin e mbeturinave shtëpiake është paraparë si pjesë e projektit.

Emri i projektit: Përkrahje një kompanie konsulentësh mjedisor mbi hulumtimin e deponive të hedhurinave në Kosovë
Kohëzgjatja: Tetor 2000 - Nëntor 2000
Buxheti: 1,176 EUR
Financuar nga: DHV Consultants
Përkrahja logjistike dhe administrative për DHV Konsulentët në projektin e Agjensioni Evropian për Rindërtim për menagjimin e mbeturinave në Kosovën Jugore dhe Perëndimore.

Emri i projektit: Studimi strategjik mjedisor për Kosovën 2000
Kohëzgjatja: Prill 2000 - Qershor 2000
Buxheti: 17,165 EUR
Financuar nga: Sida, Agjencioni Suedez për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar
Qëllimi i projektit është që të siguroj mirëkuptim të përbashkët për situatën mjedisore dhe prioritetet, për organizatat donatore ndërkombëtare dhe lokale, intitucioneve, OJQ-ve dhe kompanive.
Objektivat dhe detyrat më specifike përfshijnë:
1. Kërkimi dhe studimi i sa më tepër raporteve të zhvilluara në fushën e mjedisit gjatë periudhës Qershor 1999 - Maj 2000.
2. Intervistimi i personave kyq, ndërkombëtar dhe lokal, në fushën e mjedisit lidhur me situatën momentale mjedisore në Kosovë.
3. Përgatitja e raportit përmbledhës bazuar në "Studimi strategjik mjedisor 2000" dhe informatave posa të mbledhura.


Për më shumë informata kontaktoni :

Qendra Rajonale e Mjedisit - Zyra në Kosovë
FP 160, Kodra e Diellit, Rruga III, Lamela 26,
Prishtinë, Kosova\UNMIK
tel/fax: (+381 38) 552-123,

E-mail: info@kos.rec.org

 
Zyra kryesore e REC-utHome KerkoLart