HomeREC Head OfficeKlikoni per nderrimin e gjuhesSearchContact Us
   
OJQ-të mjedisore në Kosovë
 
 

Gjakova

Mbrojtja e Ambientit dhe Rehabilitimi (MAR / EPR)
Environmental Protection and Rehabilitation
"Sadik Pozhegu" nr. 13, Gjakovë, Kosovë
Tel/Fax: ++381 (0)390 24238
Mob: ++ 377 (0)44 118 317
E-mail: mar_kosova@hotmail.com

Personi kontaktues: Butrint Batalli
Personi përgjegjës: Butrint Batalli
Viti i themelimit: 2001
Antarë: 42
Publikime: Rëndësia e riciklimit dhe klasifikimi i mbeturinave të plastikës (2001), Konventa e Aarhusit dhe e drejta e publikut për vendim-marrje për çështje mjedisore (2002)
Bashkëpunim me organizatat tjera: REC (Qendra Rajonale e Mjedisit), FDI (Fondacioni për Iniciativë Demokratike), Shoqata Ekologjike, Eko-Klina, Grupi i Ekologëve të Rinj.
Gjuhët: Shqip, Anglisht, Italisht, Kroatisht.
Aktivitetet: Pjesmarrja publike në vendim-marrje, menaxhimi i mbeturinave, shërbime këshilluese, fushata për rritjen e vetëdijes, akcione pastrimi, seminare, kampanja, mbledhje, edukim, propagandim informativ, lobim dhe avokim, publikime, hulumtime.


Ne Jemi me Ju (WAWY / NJMJ)
We Are With You
Tirana Nr. 1, Gjakovë, Kosovë
Tel: (381-390) 27-195
E-mail: wawy_gj@yahoo.com

Personi kontaktues: Luan Gola,
Personi përgjegjës: Albert Lila,
Viti i themelimit: 1999
Antarë: 50
Publikime: Pozita momentale e bujqësisë në Kosovë dhe perspektivat për të ardhmen, fletëpalosje (2000)
Bashkëpunim me organizatat tjera: ACT-MCIC, ECHO, MDM Sweden, Save the Children, Foundation Friderih, USAID-OTI
Gjuhët: Shqip, Anglisht, Kroatisht.
Aktivitetet: shërbime këshilluese, fushata për rritjen e vetëdijes, akcione pastrimi, kampime, konferenca, mbledhje, edukim, propagandim informativ, lobim/fushata, publikime, kërkime, stërvitje


Këshilli Rinor Kosovar (KRK / KYC)
Kosovar Youth Council
Tirana Nr. 1, Gjakovë, Kosovë
Tel: (381-390) 27-195
E-mail: kyckosova@yahoo.com

Personi kontaktues: Amir Haxhikadrija,
Personi përgjegjës: Amir Haxhikadrija,
Viti i themelimit: 1999
Antarë: 35
Publikime: Promovimi i Aftësive dhe Mbrojtjes të Adoleshentëve/Rinisë Kosovare, 2000
Bashkëpunim me organizatat tjera: BSF, UNICEF, Save the Children, IRC, NJMJ.
Gjuhët: Shqip, Anglisht.
Aktivitetet: shërbime këshilluese, fushata për rritjen e vetëdijes, akcione pastrimi, kampime, konferenca, mbledhje, edukim, propagandim informativ, lobim/fushata, publikime, kërkime, stërvitje


Klina

Shoqata Ekologjike "Eko-Klina" (E.A.E.K. / SH.E.E.K)
Ecological association "Eco-Klina"
Drini i Bardhë, Klinë, Kosovë
E-mail: ekoklina@yahoo.com
Tel: (381-39) 70-533

Personi kontaktues: Tafe Veselaj,
Personi përgjegjës: Bardhec Prenaj,
Viti i themelimit: 2000
Antarë: 9
Bashkëpunim me organizatat tjera: Instituti për mbrojtje të natyrës dhe mjedisit (Prishtinë), E.P.A "Aquila"
Gjuhët: Shqip, Anglisht.
Aktivitetet: shërbime këshilluese, akcione pastrimi, kampime, edukim, propagandim informativ

Mitrovica

Kosovska Petlja (Kos-Knoot / Kos-Pet)
Kosovska Knoot
Kralja Petara I bb, Mitrovicë, Kosovë
Tel: (381-63) 816-0080

Personi kontaktues: Natasa Ilic,
Personi përgjegjës: Savica Stevanovic,
Viti i themelimit: 2000
Antarë: 15
Bashkëpunim me organizatat tjera: NGO "Azin", "Zene u crnom", "Zenski Centar", "Tera" si dhe OJQ-të tjera nga Beogradi, si dhe "UNHCR", "IRC", "Delfi Star", "Save the Children"
Gjuhët: Serbisht, Sllovenisht, Anglisht.
Aktivitetet: shërbime këshilluese, fushata për rritjen e vetëdijes, konferenca, mbledhje, edukim, lobim/fushata, monitorim, bashkëpunim, stërvitje


Peja

Shoqata për Mbrojtjen e Ambientit "Aquila" (E.P.A.A / SH.M.A.A)
Environment Protection Association "Aquila"
Fidanishte obj.C, Pejë, Kosovë
Tel: (381-39) 22-886
E-mail: aquilaorg@yahoo.com


Personi kontaktues: Adem Nikqi,
Personi përgjegjës: Dritan Shala,
Viti i themelimit: 2000
Antarë: 40
Publikime: Mjedisi në Pejë, një realitet i hidhur, revista JUBILARI (2000), Me punë, ne rrisim vetëdijen për mjedis, revista Dea (2000)
Bashkëpunim me organizatat tjera: BSF, IMNAK, Forestry-Peje, GER, PERLA-Tiranë, Ekosfera, dhe Save the Children.
Gjuhët: Shqip, Anglisht.
Aktivitetet: fushata për rritjen e vetëdijes, akcione pastrimi, kampime, edukim, lobim/fushata, monitorim.


Shoqata e Ekologëve Pejë (AEP / SHEP)
Association of Environmentalists of Peja
Sheshi i Republikes nr. 20, Pejë, Kosovë
Tel: (381-39) 27-753
E-mail: shoqataekologeve@hotmail.com

Personi kontaktues: Hasret Latifi,
Personi përgjegjës: Afrim Sanaja,
Viti i themelimit: 1990
Antarë: 145
Publikime: Artikuj në revistën "DEA", analiza për mjedisin
Bashkëpunim me organizatat tjera: Intersos, CDF, IRC, KLIP
Gjuhët: Shqip, Anglisht.
Aktivitetet: shërbime këshilluese, fushata për rritjen e vetëdijes, akcione pastrimi, kampime, edukim, lobim/fushata, stërvitje.

Prishtina

Grupi i Ekologëve të Rinjë (GYE / GYE)
Group of Young Ecologists
Rr. e Goleshit 6B/4, Prishtinë, Kosovë
Tel: (381-38) 553-658
E-mail: info@kosecologists.org
URL: www.kosecologists.org

Personi kontaktues: Guri Shkodra,
Personi përgjegjës: Guri Shkodra,
Viti i themelimit: 1997
Antarë: 117
Publikime: Revista Ekologjia
Bashkëpunim me organizatat tjera: The Forum, Intersos, Ekosfera
Gjuhët: Shqip, Anglisht.
Aktivitetet: fushata për rritjen e vetëdijes, akcione pastrimi, kampime, edukim, lobim/fushata, publikime, stërvitje


The Forum
The Forum
Rr.Goleshit 18/2, Prishtinë, Kosovë
Tel: (381-38) 24-678
Fax: (381-38) 24-678
E-mail: theforum@ipko.org
URL: www.forumi.org

Personi kontaktues: Jetëmir Balaj,
Personi përgjegjës: Yll Bajraktari,
Viti i themelimit: 1999
Antarë: 15
Publikime: Revista The Forum
Bashkëpunim me organizatat tjera: East west management Institute, KACI
Gjuhët: Shqip, Anglisht, Gjermanisht.
Aktivitetet: shërbime këshilluese, fushata për rritjen e vetëdijes, konferenca, mbledhje, monitorim, bashkëpunim, tribuna publike, publikime, stërvitje


Eko-Sfera (Ekos)
Eco-Sphere
Dragodan, Xhemal Kada, Nr 26, Prishtinë, Kosovë
Tel: (377-44) 152-261
E-mail: ekos_f@hotmail.com

Personi kontaktues: Laura Krypa,
Personi përgjegjës: Sebiha Ahmeti,
Viti i themelimit: 1999
Antarë: 19
Publikime: Fletëpalosja e fakteve (1999), Fletëpalosjet dhe posterat " Duhani dëmton shëndetin " (2000)
Bashkëpunim me organizatat tjera: Dvizenje Ekologiska Makedonije, Aquila,
Gjuhët: Shqip, Anglisht.
Aktivitetet: fushata për rritjen e vetëdijes, akcione pastrimi, kampime, edukim, publikime

Prizren

Vizioni 029
Vision 029
Indrit Cara Kavaja Nr.11/a, Prizren, Kosovë
Tel: (371-44) 119 036
E-mail: kasemig@yahoo.com

Personi kontaktues: Gykfen Kasemi,
Personi përgjegjës: Gykfen Kasemi,
Viti i themelimit: 2000
Antarë: 20
Gjuhët: Shqip, Anglisht.
Aktivitetet: shërbime këshilluese, fushata për rritjen e vetëdijes, akcione pastrimi, kampime, konferenca, mbledhje, edukim, propagandim informativ, lobim/fushata, publikime, kërkime, stërvitje


Shoqata Bjeshkatare dhe Skitare (MSA"Sharri-Int / SHBS "Sharri-Int")
Mountaineering and Skiing Association "Sharri-Int"
Adem Jashari 4/3 Nr.31, Prizren, Kosovë
Tel: (381-29) 31-173
E-mail: sharri_int@hotmail.com

Personi kontaktues: Naid Paliçko,
Personi përgjegjës: Naid Paliçko,
Viti i themelimit: 2000
Antarë: 120
Publikime: Pozita momentale e bujqësisë në Kosovë dhe perspektivat për të ardhmen, fletëpalosje (2000)
Bashkëpunim me organizatat tjera: "Gjeravica" Pejë
Gjuhët: Shqip, Anglisht, Turqisht.
Aktivitetet: lobim/fushata


Shtërpca

Ecocult
Ecocult
Shtërpcë, Kosovë
Tel: (381- 63) 817-6443
E-mail: igoriginja@memodata.net

Personi kontaktues: Nikolcevic Draginja,
Personi përgjegjës: Nikolcevic Draginja,
Viti i themelimit: 2001
Antarë: 3
Gjuhët: Serbisht, Anglisht, Maqedonisht, Rusisht.
Aktivitetet: shërbime këshilluese, fushata për rritjen e vetëdijes, akcione pastrimi, kampime, konferenca, mbledhje, edukim, propagandim informativ, monitorim, bashkëpunim, stërvitje


Bolji Zivot
Better Life
Sevce Shtërpcë, Shtërpcë, Kosovë
Tel: (381-63) 823-1517

Personi kontaktues: Stojanovic Sokol,
Personi përgjegjës: Stojanovic Sokol,
Viti i themelimit: 2000
Antarë: 3
Gjuhët: Serbisht.
Aktivitetet: shërbime këshilluese, akcione pastrimi, kampime, propagandim informativ, tribuna publike, stërvitje

 

Për më shumë informata kontaktoni :

Qendra Rajonale e Mjedisit - Zyra në Kosovë
FP 160, Kodra e Diellit, Rruga III, Lamela 26,
Prishtinë, Kosova\UNMIK
tel/fax: (+381 38) 552-123,
E-mail: info@kos.rec.org

 

 
Zyrja kryesore e REC-utHome KerkoLart